فرم ثبت نام در مدرسۀ حقوق و قضا

(جهت استفاده از خدمات و برنامه های مدرسه)

نام و نام خانوادگی:                                             

 نام پدر:                                                                

شمارۀ ملی:                                                        

تاریخ تولد:                                                        

جنسیت:                                                            

استان محل سکونت:                                          

شهر محل سکونت:                                            

نشانی محل سکونت:                                         

شمارۀ همراه (ترجیحاً فعال در فضای مجازی):  

شمارۀ ثابت (با پیش شمارۀ شهر):                                           

نام و نشانی مدرسه/ دانشگاه محل تحصیل:      

مقطع تحصیلی:                                                 

رشتۀ تحصیلی:                                                 

نوع مدرسه/ دانشگاه:                                       

معدل آخرین مقطع تحصیلی قبلی:                  

نحوۀ آشنایی با مدرسۀ حقوق و قضا: