مهم‌ترین اخبار

فرآیند استعدادیابی و توانمندسازی

در مدرسه حقوق و قضا (محق)


ثبت نام

تکمیل اطلاعات مورد نیاز در بخش ثبت نام


ارزیابی مقدماتی

آزمون های شخصیت شناسی و تعیین سطح دانشی


جلسات آموزشی

کلاس ها و کارگاه های علمی
نشست ها و گردهمایی های تخصصی


رویدادهای رقابتی

آزمون ها و المپیادها
مسابقات علمی گروهی


بازدیدها و کارورزی های عملی

آشنایی عملی با ساختارها و فرآیندهای حقوقی - قضایی


دریافت مدارک و امتیازات

گواهی نامه های تخصصی
پرونده شایستگی ها
گواهی حضور

فیلم