بخش استعدادیابی و شخصیت قضایی

    در این قسمت به داوطلبان ورود به دانشگاه و منصب قضا کمک می شود تا شناخت بیشتری از خود داشته باشند. به عبارت دیگر در برنامه هایی که در این کارگروه انجام می شود، به داوطلبان کمک می شود که ویژگی های شخصیتی و روان شناختی خود را بهتر بشناسند و میزان تناسب خود را با ویژگی های شخصیتی مورد نیاز برای تصدی منصب قضا ارزیابی نمایند.

    همچنین به داوطلبان کمک می شود که سطح دانشی و مهارتی خود را در ارتباط با منصب قضا مورد ارزیابی قرار دهند.

این برنامه ها در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.