بخش توانمند سازی قضایی

مدرسه حقوق و قضا در نظر دارد با برگزاری دوره های آموزشی گوناگون ، عامه مردم به ویژه دانش آموزان را با حقوق ابتدایی خود آشنا سازد تا جامعه از منظر آشنایی با ابتدایی ترین حقوق خود بی نیاز از شخص دیگری برای دفاع از خود شود.

این برنامه ها در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.