امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

شرح

1

دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی در دورۀ تحصیلیو اشتغال به کار قضایی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل

2

دریافت مقرری ماهانه از زمان دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی

3

احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه در سوابق خدمت

4

گذراندن خدمت سربازیدر قالب اشتغال در قوۀ قضائیه بر اساس"قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب1373" و"آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 1375"

5

برخورداری از خوابگاه، بیمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه