مهم‌ترین اخبار

فرآیند استعدادیابی و توانمندسازی

در مدرسه حقوق و قضا (محق)


ثبت نام

تکمیل اطلاعات مورد نیاز در بخش ثبت نام


ارزیابی مقدماتی

آزمون های شخصیت شناسی و تعیین سطح دانشی


جلسات آموزشی

کلاس ها و کارگاه های علمی
نشست ها و گردهمایی های تخصصی


رویدادهای رقابتی

آزمون ها و المپیادها
مسابقات علمی گروهی


بازدیدها و کارورزی های عملی

آشنایی عملی با ساختارها و فرآیندهای حقوقی - قضایی


دریافت مدارک و امتیازات

گواهی نامه های تخصصی
پرونده شایستگی ها
گواهی حضور

مشاوران

حضور اساتید خبره درمدرسه حقوق و قضا

دکتر محمد امین ملکی

دکتر محمد امین ملکی

عضو هیئت علمی گروه حقوق اسلامی پسادکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، معاون فرهنگی دانشگاه

محمد هادی توکل پور

دکتر محمد هادی توکل پور

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مسئول دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت دانشگاه

استاد نمونه

دکتر امین اله زمانی

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، نماینده گزینش قوه قضائیه در دانشگاه

استاد نمونه

دکتر محمد هادی دارائی

عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دکتری حقوق خصوصی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

فیلم